Regulamin serwisu MacWorks

§1. Postanowienia ogólne

1. Poniższe postanowienia obowiązują w stosunkach pomiędzy zlecającym wykonanie usługi (zwanym dalej Zlecającym), a frmą Nutiso It Group Michał Domański (zwaną dalej Serwisem) w zakresie świadczonych usług serwisowych sprzętu elektronicznego.

2. Potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług serwisowych jest wystawienie przez Serwis karty „Potwierdzenia przyjęcia sprzętu”. Zleceniodawca z chwilą oddania sprzętu do Serwisu celem dokonania usług diagnostycznych oraz serwisowych zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Jego aktualny zapis znajduje się na stronie internetowej.

3. Pozostawiając sprzęt oraz podpisując „Potwierdzenie przyjęcia sprzętu”, Zleceniodawca akceptuje postanowienia regulaminu. Wszelkie odstępstwa lub dodatkowe warunki będą miały zastosowanie jedynie w przypadku uprzedniego uzgodnienia na piśmie.

4. Serwis nie partycypuje w kosztach związanych z dostarczenie sprzętu do i z serwisu, strat materialnych i niematerialnych wynikających z przestoju w pracy oraz utraty danych w trakcie przebywania sprzętu w Serwisie.

5. Warunkiem wydania osobistego sprzętu, jest zwrot „Potwierdzenia przyjęcia sprzętu” oraz pokwitowanie odbioru.

6. Serwis ma prawo wydać sprzęt każdej osobie, która posłuży się „Potwierdzeniem przyjęcia sprzętu”, a zwrot sprzętu za pośrednictwem firmy kurierskiej dokonywany jest wyłącznie na adres podany przez Zleceniodawcę w trakcie przyjęcia.

7. Wydanie sprzętu następuje po zapłaceniu przez Zleceniodawcę wynagrodzenia za wykonanie usługi oraz innych kwot należnych Serwisowi w ustalonej wysokości.

8. Zleceniodawca jako potwierdzenie wykonanych czynności serwisowych otrzymuje „Serwisową kartę naprawy” zawierającą opis usterki, diagnozę, spis wymienionych elementów oraz koszt naprawy.

9. W przypadku nieodebrania przez Zleceniodawcę sprzętu w okresie 30 dni od daty zakończenia naprawy, Serwis ma prawo obciążyć Zleceniodawcę kosztami przechowywania sprzętu, wynoszącym 2 zł brutto za każdy dzień zwłoki licząc od daty zakończenia naprawy.

10. W przypadku żądania usunięcia danych osobowych z bazy danych Serwisu, unieważniana jest gwarancja ze względu na brak możliwości potwierdzenia wykonania naprawy przez Zleceniodawcę.

§2. Postanowienia dotyczące napraw

1. Diagnoza przyjętego sprzętu jest bezpłatna.

2. Serwis ma prawo odmówić przyjęcia lub naprawy sprzętu bez podania przyczyny.

3. Opis diagnozy oraz wycena naprawy może różnić się w czasie.

4. W przypadku stwierdzenia, iż koszt naprawy sprzętu znacznie przewyższy jego wartość, Serwis zobowiązuje się do poinformowania Zleceniodawcy o tym fakcie.

5. Serwis nie odpowiada za usterki zatajone lub niewymienione przez Zleceniodawcę podczas procesu przyjęcia sprzętu.

6. Serwis nie odpowiada za skutki niepoinformowania przez Klienta o aktywnej blokadzie simlock oraz wykonanym obejściu metodą programową.

7. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane znajdujące się na dyskach twardych lub innych nośnikach znajdujących się w sprzęcie oraz dostarczonych z nim akcesoriach.

8. Czas dokonania naprawy uwarunkowany jest dostępnością części serwisowych i w wyjątkowych sytuacjach może przekroczyć ustawowy termin 14 dni roboczych.

9. Zleceniodawca wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Serwis wszelkich niezbędnych działań mających na celu przeprowadzenie rzetelnej diagnozy oraz naprawy, w szczególności przetwarzania danych, czyszczenia, lutowania, wygrzewania oraz wymiany układów elektronicznych.

10. Serwis ma prawo wykonać usługi serwisowe we własnym zakresie lub powierzyć ich wykonanie firmom trzecim, w szczególności producentowi sprzętu.

11. Moduły oraz komponenty wymienione w procesie naprawy nie są zwracane Zleceniodawcy, a wycena uwzględnia refundację za pozostawienie ich w Serwisie.

12. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu sprzętu z odmiennymi objawami aniżeli w momencie przyjęcia. Wynika to z samo postępujących uszkodzeń elementów na które Serwis nie ma wpływu.

13. Na wymienione elementy, Serwis udziela dziewięćdziesięcio dniowej gwarancji. Gwarancją nie objęte są części, które nie były wymienione na nowe w procesie naprawy lub które noszą ślady uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.

14. Gwarancja zostaje anulowana w momencie stwierdzenia przez Serwis uszkodzenia plomb gwarancyjnych lub ingerencji innych osób.

15. W sytuacji wykrycia usterki podlegającej gwarancji lub reklamacji, Zleceniodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Serwisowi oraz dostarczyć sprzęt do Serwisu w przeciągu 14 dni od daty wystąpienia usterki.

Napisz do nas wiadomość

Nasz ekspert udzieli Ci fachowej pomocy.

Wysyłanie
Wszystkie znajdujące się w treści strony znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością prawowitych właścicieli. Nazwy towarowe Apple, iPhone, iPod, iPad, MacBook, Mac, MacBook Pro, Mac mini, Mac Pro, MacBook Air , Apple Watch są własnością Apple Inc.
 
©2017 MacWorks Warszawski serwis Apple

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?